Rozdělení pozemku

 

Rozdělit pozemek potřebujete nejčastěji z důvodu např. vypořádání spoluvlastnictví, z důvodu převodu pozemku na potomky, přičemž každému chcete darovat určitou část nebo pokud máte velký pozemek a část chcete oddělit a prodat jinému vlastníkovi. Pozemek je možné rozdělit buď na ideální části (tzn. na libovolný počet pozemků stejné velikosti) nebo novou hranici je možné vést v určitě vzdálenosti od hranice nebo od stavby. 

Vždy je ale nejdříve nutné si z nahlížení do katastru nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz) vytisknout výřez mapy, kde se pozemek nachází a tužkou do něj nakreslit Vámi navrhovanou novou hranici. Tuto situaci je nutné podat s žádostí o dělení pozemku (ÚR dělení a scelování.doc (114688)) na místně příslušný stavební úřad, který zkoumá zda mají všechny nově vznikající pozemky přístup z obecní komunikace, zda maji minimální výměru, atd. Současně s rozdělením pozemku je možné změnit i druh pozemku (např. z orné půdy na zahradu, atd...). K tomu opět vydá stavební úřad územní rozhodnutí nebo souhlas (viz formuláře na stavebním úřadě).

Na základě tohoto souhlasu je možné novou hranici v terénu vytyčit a stabilizovat, popřípadě zaměřit stávající lomové body nové hranice. Poté vyhotovím geometrický plán na rozdělení pozemku. Tento geometrický plán, vyjádření ze stavebního úřadu a smlouvu o převodu poté podáte na katastrální úřad k zápisu do katastru nemovitostí.